Lijst met veel gebruikte financiele termen:

Ga terug naar de hoofdpagina

Term Volledig Omschrijving
Alpha   Alpha geeft de gemiddelde verandering in een jaar van een aandeel weer bij een onveranderde index.
Assets   Activa of bezit
Bellwether stock   Een aandeel van een bedrijf dat kan worden beschouwd als leider in z'n branche, zoals IBM in de computerindustrie, of bijv. Yahoo in de internetbranche
Bta   Bta geeft de de beweeglijkheid (volatiliteit) van een aandeel weer in vergelijking met een index. Een aandeel met een hoge bta (>1) zal gemiddeld sterker meebewegen met de index, dus sterker stijgen dan de index als de index stijgt, maar ook sterker dalen als de index daalt. Indien de bta kleiner is dan 1, dan zal het aandeel gemiddeld minder beweeglijker zijn/pieken en dalen vertonen dan de index. Hoe dichter de waarde bij 1 ligt, hoe meer zal het aandeel zich als de index gedragen. Note: Veel internetaandelen zijn van relatief zeer jonge bedrijven, er zijn dan ook geen data voorhanden om een Beta te formuleren.
CEO Chief Executive Officer Algemeendirecteur, voorzitter RvB
CFO Chief Financial Officer Financieeldirecteur
CTO Chief Technical Officer Technischdirecteur
COO Chief Operating Officer Uitvoerenddirecteur
GAAP General American Accounting Principles wettelijk vastgestelde uniforme accounting principes, deze zijn in de V.S. streng gereguleerd, zodat er geen discussie is over hoe bepaalde posten moeten worden opgenomen in de resultatenrekening: dit komt de uniformiteit ten goede en maakt de vergelijkbaarheid van bedrijven (ofwel tranperantie van de markt) groter.
Economies of Scale schaalvoordelen Door grote omzetvolumes te genereren is het (soms) mogelijk goedkoper te werken, omdat de overhead relatief kleiner is of omdat men goedkoper kan inkopen. Onlinewinkels moeten enorme omzetten behalen voordat ze hun veelal zeer lage marges in winst kunnen omzetten.
EDGAR Electronic Data Gathering And Retrieval De Security and Exchange Commission (SEC) gebruikt EDGAR om bedrijfsrapporten aan investeerders door te spelen. Bekende rapporten zijn 10-Q: kwartaalcijfers; 10-K: jaarrapport; 8-K: belangrijke ontwikkelingen, zoals de overname van een ander bedrijf, 13-D: bepaalde uitspraken van partijen die meer dan 5% van de aandelen bezitten, vaak directie. Deze zogenaamde 'SEC-filings' of forms zijn gratis op het Internet op te vragen bij bijv. http://www.freeedgar.com/
EPS Earnings per share winst per aandeel: de winst van een bedrijf, gedeeld door het aantal uitstaande aandelen. Bij Internetberdijven geen maatstaf.
Equity   (gewone) aandelen
DPS Dividend per share dividend per aandeel Internetbedrijven kenne veelal geen didvidend, in de VS is bovendien didvidend vaak van ondergeschilt belang.
IPO Initial Public Offering Beursgang van een bedrijf, evenals in Nederland zijn IPO's in de VS hot. De laatste IPO's staan bijv. vermeld bij IPOinfo: http://www.ipo.com. Met name Internet-ipo's zijn in de VS zeer 'hot', gezien hun vaak onstuimige beursgang.
Insider   Dit is de directeur of senior directielid van een bedrijf, zoals bijv. de CEO of CFO: mensen die toegang hebben tot vertrouwelijke beursinformatie. Iemand die meer dan 10% van de aandelen bezit in een bedrijf wordt geacht insider te zijn. In de VS is de regelgeving mbt tot openbaarmaking van zogenaamde insidertrading (terecht?) veel strenger.
Margin   Dit is het lenen van geld om aandelen te kopen bij een (online)handelaar op grond van aandelenbezit. Veeal kan men 50% van de waarde van de uitstaande aandelen belenen.
P/E-ratio Price/Earnings-ratio Koers/Winst verhouding. Bij Internetbedrijven van ondergeschikt belang, ze maken bijna nog nooit winst. Dit kan ook niet, want ze moeten vaak enorm investeren.
Return on equity   dit percentage geeft het rendement per aandeel aan voor een bepaalde periode op de totale bedijfsactiva (meestal ttm: trailing twelth months trough: afgelopen 12 maanden)
Return on investment   Dit percentage geeft het rendement op gedane investeringen weer. Het is een maatstaf hoe effectief het management investeringen pleegt.
SEC Security & Exchange Commission De SEC is een federale instelling die de financile markten van de V.S. reguleren, dit een zeer machtige en gevreesde instantie. De markten in de VS zijn naar onze mening dan ook wat beter geregeld dan in Nederland, zoals is gebleken.
Securities   waardepapieren: aandelen, obligaties, of anders
Venture Capital NL=Risicokapitaal Geld dat in vaak startende bedrijven wordt gestoken in ruil voor een belang. Bij banken kunnen ze vaak geen lening kunnen krijgen. Dit brengt dus verhoogde risico's met zich mee. In de VS is venturekapitaalversterkking meer ingeburgerd dan in Europa en wordt gezien als n van de oorzaken van het overweldigende succes van de IT- en Internet-sector in de VS. Veel grote Amerikaanse bedrijven zouden in hun begintijd in Europa nooit een cent hebben losgekregen van banken of investeerders. Het beursgenoteerde CMGinfo is gespecialiseerd in verstrekking van venturekapitaal in Internetbedrijven.
Volatility   Volatitiliteit: dit beschrijft de beweeglijkheid van een waardepapier. Aandelen met een hoge volatiliteit schommelen zeer hevig. Vergelijken we volatiliteit met een index (zoals de Nasdaq-composite), dan spreken we van Beta.
 

 

Indien u van mening bent dat een bepaalde term aan deze woordenlijst moet worden toegevoegd kunt u een e-mail sturen naar: redactie@internetbeleggen.com